УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ “БИСТРА И ГАЛИНА”

Раздел I - Статут

Чл.1 /1/ Фондация “Бистра и Галина” е учредена в съответствие с чл. 419 и сл. от Закона за лицата и семейството и придобива качество на юридическо лице с вписването й в съответния регистър на Съда.

Раздел II - Наименование, седалище и срок

Чл.2/1/ Фондацията носи името “Бистра и Галина”.

2/2/ Седалището на Фондацията е в Русе, ул. “Хан Аспарух” №8.
2/3/ Името на Фондацията, нейното седалище и адрес се поставят върху всички документи и издания на Фондацията и могат да се изписват на кирилица или латиница.
2/4/ Фондацията не е ограничена със срок.

Раздел III - Цели

Чл.3 Фондацията има за ОБЩА ЦЕЛ създаване на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на творческото и градивно начало у човека, съдействие за по-нататъшното развитие на духовното и културно общуване между хората.

Чл.4 КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ на Фондацията са:

4/1/ Да подпомага образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи и социално слаби деца и способни млади хора от гр. Русе.
4/2/ Да подобрява условията на живот, образование и възпитание на деца-естествени и социални сираци.
4/3/ Да популяризира и работи за опазването на културното наследство на гр. Русе.

Чл.5 В съответствие с целите си Фондацията:

5/1/ Организира и финансира разработването и осъществяването на проекти, допринасящи за реализирането на нейните цели, самостоятелно или съвместно с други правителствени или неправителствени институции.
5/2/ Сътрудничи с местни, национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи.
5/3/ Организира симпозиуми и конференции, изложби, концерти, конкурси, изработва филми, отразяващи проведените от нея акции и реализирани проекти.

Чл.6 В съответствие с целите си Фондацията осъществява следните основни програми: образователна, културно-образователна, гражданска, екологична, обменни програми и професионално обучение, стипендии, спонсориране, издателска програма, благотворителност.

Раздел IV - Имущество

Чл.7 За постигане на своите цели Фондацията използва имущество, придобито от:

7/1/ Първоначално дарение на Учредителя при създаване на Фондацията в размер на 2000 лв./нови/, (2 000 000лв./стари/) и 1000 /хиляда/ щатски долара.
7/2/ Приходи, получени от печалбата на хотел “Бистра и Галина” - гр. Русе, ул. ”Хан Аспарух” №8, собственост на УЧРЕДИТЕЛЯ - ежемесечно или годишно, по негова преценка.
7/3/ Дарени и завещани от български и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които добронамерено подкрепят целите на Фондацията.
7/4/ Приходи от имуществото на Фондацията, които не произхождат от извършване на стопанска или забранена от закона дейност.
7/5/ Благотворителни кампании и проекти, разработени и реализирани от Фондацията.

Чл.8 Имуществото на Фондацията се състои от недвижими имоти, вещни права върху тях, движими вещи, пари, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и други имуществени права.

Чл.9 Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направени с неприемливи за нея условия или противоречащи на нейните цели и разпоредби на Учредителния й акт.

Чл.10 Фондацията може да създава фондове с определено предназначение, свързано с постигане на целите й, да учредява или да участва в други организации с идеална цел и в търговски дружества. Печалбата от участието й в последните се отнася към имуществото на Фондацията.

Чл.11 Доходът от управлението на Фондацията, финансовите източници и другото имущество ще се използват в съответствие с целите й, желанието на дарителя, настоящия устав и взетите от УС решения, одобрени от Председателя. Всяко отпускане на средства ще бъде съобразено с изискванията на дарителя, когато те придружават дарението.

Раздел V - Управление и представителство

Чл.12 Фондацията се управлява от ПРЕДСЕДАТЕЛ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

Чл.13 ПРЕДСЕДАТЕЛ на Фондацията е нейният УЧРЕДИТЕЛ.

Чл.14/1/ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /УС/ се състои от 7 члена. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Фондацията е по право и ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС.
Въвежда се длъжността “ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” на Фондацията.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР e член на УС. Той задължително присъства на заседанията на УС. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР не получава възнаграждение или му се изплаща съответно възнаграждение, определено от Председателя.

14/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ избира другите 6 члена на УС.
14/3/ Освобождаването на член от УС става по негово желание или с решение на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
14/4/ УС се избира за срок от 3 години.
14/5/ За осъществяване на административното обслужване на Фондацията се създава длъжност “КООРДИНАТОР”, който се назначава от Председателя и му се изплаща съответно възнаграждение, определено от Председателя.

Чл.15 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ има следните правомощия:

15/1/ Управлява Фондацията, разработва и реализира нейните програми в съответствие с настоящия устав и българското законодателство.
15/2/ Определя начина на външен контрол върху изразходваните от Фондацията средства.
15/3/ Приема и утвърждава докладите от проверките върху средствата на Фондацията.
15/4/ Разработва финансовата стратегия за развитие на Фондацията.
15/5/ Определя необходимостта от външни източници на финансиране.
15/6/ Разработва проекти и програми за набиране на средства, в които формулира основната причина за външно финансово подпомагане.
15/7/ Определя основните стратегии и методи за набиране на средства.
15/8/ Мотивира и обучава персонала за участието му в процеса по набиране на средства.
15/9/ Носи отговорност и контролира цялостния процес по набиране на средствата.
15/10/ Прави междинна и окончателна оценка на резултатите от набирането на средствата.
15/11/ Взема решения за създаване на органи за контрол и помощни органи, като определя вида, броя, числеността и състава им.

Чл.16 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Фондацията има следните правомощия:

16/1/ Избира и освобождава членове на УС.
16/2/ Взема решения за изменение и допълнение на Устава на Фондацията.
16/3/ Утвърждава и одобрява годишния бюджет на Фондацията.
16/4/ Взема решение за изразходване на средствата на Фондацията по мотивирано предложение на УС в съответствие с целите и Устава на Фондацията.

Чл.17 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ определя ТРИМА СВОИ ЗАМЕСТНИЦИ
/ТРИУМВИРАТ/, които едновременно да изпълняват функцията на Председател, ако той се откаже от изпълнение на тази функция и при евентуална смърт.

17/1/ Двама от заместниците трбва да бъдат членове на семейство Бърдарови, а третият - външно лице.
17/2/ Определените трима заместници следва да вземат всички свои решения ЕДИНОДУШНО. Те нямат право да вземат решения за прекратяване на Фондацията.
17/3/ Напускането на член от Триумвирата става по решение на Председателят, а след неговото оттегляне като ръководител на Фондацията - доброволно за всеки член, като самият той предлага свой заместник.
17/4/ При оттегляне по обективни причини на членовете на семейство Бърдарови или в случай на неочаквана ситуация /смърт, заболяване, което води до неосъзнаване действията на личността/, при която член на Триумвирата не е посочил предварително, не може или не е могъл да посочи свой заместник, нов член се избира от останалите двама членове с пълно съгласие. Изборът им става законен след одобрение от УС с пълно мнозинство.

Чл.18/1/ Редовните заседания на УС се свикват от Председателя на Фондацията веднъж на три месеца, с двуседмично писмено предизвестие за времето, мястото и дневния ред на заседанието.

18/2/ Извънредно заседание на УС се свиква по предложение на 1/3 от членовете му, отправено писмено до Председателя, който е длъжен да насрочи заседанието най-късно до 1 месец след приемане на предложението.
18/3/ За редовното провеждане на заседанието е необходимо да присъстват най-малко 2/3 от членовете на УС. За вземане на решения се изисква болшинство от 2/3 от присъстващите членове на УС.

Раздел VI - Прекратяване и ликвидация

Чл.19/1/ Фондацията може да прекрати своето съществуване по решение на Учредителя или от Съда, по предвидения от закона начин, когато целта й е станала непостижима, противна на законите или на държавния и обществен ред.

19/2/ След прекратяване дейността на Фондацията, нейното имущество, съгласно закона, преминава в ръцете на държавата. Държавата отговаря за задълженията на Фондацията до размера на полученото имущество.

Раздел VII - Заключителни разпоредби

Чл.20 Учредителят изготвя и подава необходимите документи за вписване на Фондацията в съответния съдебен регистър.

Чл.21 За неуредените с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за лицата и семейството и гражданското законодателство.