ПРОГРАМИ НА
ФОНДАЦИЯ "БИСТРА И ГАЛИНА"

Екипът на фондацията работи по програми, съобразени с нейните мисия и цели, а именно:

     
 
 
Програма "Талантливите деца на Русе"
 
 

 


Програмата включва следните инициативи:
1. Индивидуално поощрение на талантливи деца и групи.
2. Подпомагане израстването на талантливи деца в неравностойно социално положение.
3. Стипендии за участие в конкурси.
4. Конкурси на Фондацията.

 

 
   
Програма "Семейството на добрите хора"
 
   


Фондацията разработва и реализира проекти за благотворителни кампании, насочени към подпомагане на:
1. Домове за сираци.
2.Деца в неравностойно социално положение.
3. Деца със специални нужди.

Средствата се набират чрез:
1.Организационни мероприятия (разпространение на печатни материали, благотворителни концерти и изложби).
2. Дарителства.
3. Привличане на фирми, институции, фондове и други нестопански организации за финансово подпомагане на кампаниите.

 

 
   
Институционално изграждане и администриране на Фондацията
 
   


1. Cътрудничество с доброволци от други нестопански организации.
2. Обучение на доброволци за придобиване на знания и умения в общуването с дарители и запознаване в правен и финансов аспект с похвати за набиране на средства за Фондацията.
3. Участия на служители във форуми и семинари на други нестопански организации със сродни дейности.
4. Издаване на ежегоден бюлетин на Фондацията.

 

 
   
Партньорство
 
   


1. Кандидатстване и участия на Фондацията в проекти на други нестопански организации.
2. Съвместни кампании, семинари и форуми с други организации.
3. Проучване и съдействие при насочване на кандидатите към други организации, занимаващи се с конкретни проблеми и дейности.
4. Участие в международни срещи за търсене на партньори и осъществяване на международно сътрудничество.
5. Създаване и поддържане на мрежа от партньори и сътрудници.

 

 
   
Отворена програма
 
   


Подпомагане на прояви, насочени към:
1. Опазване и популяризиране на историческото и културно наследство на Русе.
2. Екологично и превантивно образование.
3. Гражданско образование.
4. Участия в инициативи за регионално развитие.
5. Участия във фестивали, изложби, концерти, печатни издания.
6. Изработване на филми за инициативите и реализираните проекти на Фондацията.

 

 
   
Информация за кандидатстване по програмите
 
   


Можете да намерите повече информация, като последвате следната препратка.