ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ
"БИСТРА И ГАЛИНА"


I. "Талантливите деца на Русе"

Програмата има конкурсен характер и включва следните инициативи:
1. Индивидуално поощрение на талантливи деца и млади хора
2. Поощряване групови изяви на млади таланти
3. Подпомагане творческото развитие на талантливи деца в неравностойно социално положение
4. Организиране конкурси на Фондацията


II. "Семейството на добрите хора"

Програмата включва подпомагане на:
1. Деца в неравностойно социално положение
2. Деца сираци и институциите, работещи с тях
3. Институции, работещи с деца със специални нужди


III. Институционално изграждане и администриране на Фондацията

1. Обучение и участие на служители в семинари и форуми
2. Обучение на доброволци
3. Издаване на ежегоден бюлетин на Фондацията
4. Поддържане на Интернет страница


IV. Партньорство

Програмата включва:
1. Осъществяване на съвместни проекти, кампании и форуми с други организации и сътрудничество с техните доброволци
2. Проучване и съдействие при насочване на кандидати към други организации, занимаващи се със съответните дейности
3. Създаване и поддържане на мрежа от партньори, сътрудници и доброволци


V. Отворена програма

Програмата финансира проекти, насочени към:
1. Опазване и популяризиране на историческото и културно наследство на Русе и региона
2. Екологично и превантивно образование
3. Гражданско образование
4. Инициативи за регионално развитие
4. Организиране и участия във фестивали, изложби, концерти


Критерии:

1. Възраст: от 12 до 28 години /за програми I и II/
2. Обхват: регионален
3. Насоченост - проектите по петте програми, с които желаещите могат да кандидатстват пред Фондацията се разглеждат на конкурсен принцип и трябва да бъдат в следните области:
» изкуство
» литература
» наука
» техника.


Фондацията не финансира:

1. Хонорари;
2. Лечение;
3. Такси за обучение в чужбина;
4. Заеми;
5. Транспортни разходи;
6. Спорт;