Процедура на кандидатстване по програмите на
Фондация "Бистра и Галина":


Фондация "Бистра и Галина" се управлява от Управителен съвет, който заседава на всеки три месеца за разглеждане на подадените проекти. Резултатите се съобщават от координаторите по телефона или писмено.

I. Документите се подават лично от кандидата на адрес:

гр. Русе, ул. "Аспарух" №8, Фондация "Бистра и Галина"
Работно време - 8.00-12.00ч. и 13.00-17.00ч.

За контакти: тел. 082/823344, факс 823345
e-mail: info@bghotel.bg
Координатори - Велина Цекова и Юлка Йорданова

II. Пакетът документи включва:

1. Автобиография на кандидата/организацията
(подробна семейна и творческа автобиография; служебни бележки за доходите и съответните удостоверяващи документи; посочване на организациите, от които кандидатът е подпомаган или в момента е стипендиант; пълен адрес и телефон за връзка);
2. Описание на проекта (за какво кандидатствате?)
3. Цел на проекта, конкретни дейности, които кандидатът ще извършва и очаквани резултати от реализацията му
4. Принос на проекта за Фондацията (съгласие на кандидата/организацията за участие в благотворителни акции и съвместни инициативи на Фондацията);
5. Подробен бюджет на проекта по пера и размер на исканите от Фондацията средства. Посочване на други финансиращи организации /ако има такива/;
6. Препоръки от трима специалисти в дадената област.


III. Провеждане на интервю с кандидата /по преценка на УС/;
IV. Проучване от страна на Фондацията и разглеждане на проекта от Управителния съвет;
V. Подписване на договор и отпускане на средства;
VI. Представяне на пълен програмен и финансов отчет за изразходването на отпуснатите от Фондацията средства, както и необходимите документи и фактически данни за постигнатите резултати.

Фондация "Бистра и Галина" е основана през 1998г. с основна цел подпомагане образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и млади хора, както и такива в неравностойно социално положение от Русе и региона. Организацията подкрепя дейности, насочени към популяризиране и опазване на културното наследство на града.

Приходите от дейността на Хотел "Бистра и Галина" са съществен принос във високоблагородната мисия на Фондацията.