ПРОЦЕДУРА ПО
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

А. Документите се подават на адрес:

гр. Русе 7000
ул. “Хан Аспарух” №8
хотел “Бистра и Галина”
за Фондация “Бистра и Галина” - координатор Велина Цекова

Б. Пакетът документи трябва да включва:

1. Кратка автобиография на кандидата.

2. Описание на проекта, с който се кандидатства.

3. Цел на проекта.

4. Конкретни дейности, които кандидатът ще извършва по проекта.

5. Очаквани (желани) резултати от реализацията на проекта.

6. Принос на проекта за Фондацията (съвместни инициативи, благотворителни изяви, сътрудничество).

7. Бюджет на проекта и размер на исканите от Фондацията средства.

8. Препоръки от трима специалисти в дадената област.

В. Проучване и анализ от страна на Фондацията, след което кандидатите получават писмен отговор.

Г. Интервю с кандидатите, които са одобрени.

Д. Отпускане на средства и подписване на договор.

Е. След приключване на проекта стипендиантът е задължен да представи пълен финансов отчет за изразходването на отпуснатите от Фондацията средства, както и необходимите документи и фактически данни за постигнатите резултати.