РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ПРЕЗ 2004 г.

 

Обща дарена сума - 21 595 лв.

ПРОГРАМА “ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА РУСЕ” - 2 940 лв.

ИЗКУСТВО

Михаела Димова – ученичка в 7 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов” - Русе, паралелка “Класически ба-лет”. Михаела има редица учас-тия в спектакли на училището си и Русенска опера, завършила е майсторски клас в рамките на Международна балетна академия – Варна, под ръководството на проф. Калина Богоева. Фондаци-ята предоставя средства за балет-ни принадлежности на Михаела, както и поема таксата й за учас-тие в Балетната академия.

МУЗИКА

Момчил Миланов – студент в I курс на ДМА „П. Вла-дигеров”, специалност „Класическо пеене”. Момчил има участия в мно-го училищни и градски спектакли и събития; участва в благотворителен концерт, организиран под патронажа на министър-председателя г-н Си-меон Сакскобургготски; участва в българо-италианска продукция за млади български оперни таланти, представящ България пред ЕС. Фондацията внася семестриалната такса на Момчил в Музикална ака-демия - София.
Финансиране участието в Между-народен клавирен конкурс в Сан Мари-но’септември 2004 г. на Ралица Пенкова – пианистка в 6 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов”.


Филип Петков – пианист, студент в колежа на Музикалната консерватория на Long Island, САЩ. Постижения за 2004 г. – завършен майсторски клас при проф. Михаел Келер в рамките на МФ „Мартенски музи-кални дни”; участник в Първи меж-дународен фестивал по пиано в Портланд, САЩ; първа награда от Международния музикален кон-курс на фондация „Лизма”, Ню Йорк; участник в Международен конкурс на Музикална консерва-тория Long Island, Ню Йорк. Фон-дацията предоставя средства, по-криващи таксата за участие на Филип в конкурса на консерватория Long Island.


Яница Христова – I курс студент-ка на Северна холандска консерватория, Грьо-нинген, Холандия при проф. Коммен и проф. Т. Поддубная. Постижения за 2004 г. - лауреат на Голяма награда на Фестивала „Peter de Grote” – Грьонинген; втора награда от Първи между-народен конкурс “Млади виртуози” в София; завър-шен майсторски клас по пиано при проф. М. Келер в рамките на МФ „Мар-тенски музикални дни”; Фондацията заплаща так-сата за майсторския клас и участието й в конкурса “Млади виртуози”.


Божана Соколова – цигуларка в 11 клас на Национално училище по изкуст-вата „Проф. В. Стоянов”. Пости-жения за 2004 г. - поощрителна награда от Първи международен конкурс “Млади виртуози”; активен участник в майсторските класове на проф. Ваня Миланова в рамките на МФ „Мартенски музикални дни”, проф. Минчо Минчев в рамките на ММФ „Варненско лято” и проф. Тамара Поддубная; гост на концерт на ОФД - Русе с диригенти Георги Чапразов и Георги Димитров. Фондацията финансира таксите за участие в майсторския клас при проф. Ваня Миланова и в конкурса “Млади виртуози”.


Сирма Величкова – пианистка в 8 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов”. Постижения за 2004 г. - майсторски клас при проф. Михаел Келер в рамките на МФ „Мартенски музикални дни”; лауреат на награда „Млада надежда” от Международния конкурс „Музиката и земята”; трета награда от Международния конкурс „Надежди, таланти, май-стори”; участие в Националния конкурс “Панчо Владигеров”; Фондацията подпомага участието на Сирма в майсторския клас на проф. Михаел Келер и в конкурса „Музиката и земята”.


Преслав Ганев – цигулар в 12 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов”. Постижения за 2004 г. - носител на трета награда от Първи международен конкурс “Млади виртуози”, София, Април’04 г.; активен участник в майсторския клас на проф. Ваня Миланова в рамките на МФ „Мартенски музикални дни”; активен участник в майсторския клас на проф. Минчо Минчев в МФ „Варненско лято”; солист на Оперно филхармонично дружество – Русе на ежегодния концерт с участието на изявени възпи-таници на НУИ „Проф. В. Стоянов”; Фондацията финан-сира таксите за участие на Преслав в конкурса „Млади виртуози” и в майсторските класове при проф. Ваня Миланова и проф. Минчо Минчев.

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Велемира Богомилова – студентка на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българ-ска филология”, лауреат от Нацио-нална олимпиада по български език и литература, в резултат на което е приета в СУ без приемни изпити. Фондацията предоставя финанси-ране, покриващо таксата за първи семестър, наем за общежитие и за-купуване на материали и учебници.


Отпускане на сума за учебници и специализирана помощна литература на Александър Вели-ков – студент във Висше училище по електроника „Supelec” - Париж, завършил двегодишно обучение в лицей „Луи льо Гранд”.


Заплащане на учебната такса за втори семестър на Делян Димов – студент I курс на Техн. университет – София, спец. “Кому-никационна техника и технологии”.

Гласуване средства за годишна такса в школата по инфор-матика към ЦУТНТ – Русе на Николай Вълчев – ученик в 8 клас на Математическа гимназия “Баба Тонка”, носител на призови места от състезания по математика.
Финансиране на учебна такса за втори семестър на Георги Къдрев – студент в I курс на СУ „Св.Климент Охридски”, специал-ност “ Информатика”.


Светла Милкова – ученичка в 11 клас на Математическа гимназия „Баба Тонка”. Постижения за 2004 г. – носител на първо място от Великденско мате-матическо състезание, организирано от Съюз на математиците в България - секция Русе; второ място от Регионален кръг на Коледно мате-матическо състезание’04; участник в Австралийско математическо състезание. Фондацията заплаща таксата на Светла за курс по английски език TOEFL.

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Елица Раева – ученичка в 11 клас на СОУЕЕ „Консантин-Кирил Философ”, състезател от Шахматен клуб „Пристис” - Русе с ФИДЕ ЕЛО 2213. Постижения за 2004 г. – първо място (републикански шампион) на Държавно пър-венство по класически шахмат за девойки до 18г.; първо място (републикански шампион) на Държавно първенство по активен шахмат (рапид) за девойки до 18г.; трето място на Държавно първенство по блиц за девойки до 18г.; четвърто място на Държавно първенство по класически шахмат за девойки до 20 г.; първо място (републикански шампион) - Купа на България за девойки до 20 г.; четвърто място на Държавно първенство по класически шахмат за жени (покрива първи бал за международен майстор); първо място (републикански шампион) на Държавно първенство по активен шахмат (рапид) за жени; първо място (републикански шампион) - Купа на България за жени; второ място (републи-кански вицешампион) на Отборно първенство по шахмат за девойки до 18 г.; трето място на Отборно първенство по шахмат за жени; първо място на “Опен турнир Пристис - 2004”; европейски вицешампион на Евро-пейско първенство по активен шахмат за девойки до 18 г. в Обреновац, Сърбия; европейски вицешампион на Европейско първенство по решаване на шахматни задачи и етюди за младежи до 18 г. в Обреновац, Сърбия; трето място на Евро-пейско първенство по активен шахмат и блиц за девойки до 18 г. в Белград, Сър-бия; пето място на Европейско отборно първенство по активен шахмат за юноши и девойки до 18 г. в Обреновац, Сърбия; 22-ро място на Световно първенство по кла-сически шахмат за девойки до 18 г. в Иракли-он, Гърция. Фондацията заплаща таксата за участие на Елица в Европейско първенство по активен шахмат и блиц в Белград.


Ростислав Раев – студент във втори курс на Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност „Компютърни системи и технологии”, състезател от Шахматен клуб „Пристис” - Русе с ФИДЕ ЕЛО 2338. Постижения за 2004 г. – републикански вицешампион на Държавно първенство по активен шахмат за младежи до 20 г.; трето място на Държавно първенство по блиц за младежи до 20 г.; четвърто място на Държавно първенство по класически шахмат за младежи до 20 г.; републикански вице-шампион - Купа на България за младежи до 20 г.; пето място на “Опен турнир Пристис - 2004”; шесто място на Международен “Опен турнир Абритус - 2004”; осмо място на Международен “Опен турнир Слънчев бряг - 2004”. Фондацията финансира участието на Ростислав в Държавно първенство по активен шахмат за младежи до 20 г.


Силвена Митева – ученичка в 4 клас в ОУ “Иван Вазов”, шахматистка в шахматен клуб “Дунав”. Носител на мно-жество награди - първо място на Областно първенство по ускорен шах; първо място на турнир по блиц за момчета до 12 г.; второ място на Трети мемориал „Йордан Йорданов”, организиран от шахматен клуб „Дунав”; първо място в Училищен математически турнир „Иван Вазов”; второ място на Демонстративно състезание по математическа лингвистика, организирано от Съюз на математиците в Бълга-рия, секция „Математика и линг-вистика”; Фондацията предоста-вя таксата за обучение по шах-мат на Силвена, както и годишната такса за школата по математическа лингвистика.


Фондацията заплаща годишната такса за школата по мате-матическа лингвистика на Доброцвета Добрева – ученич-ка в 9 клас в СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ”. Постижения за 2004 г. – първо индивидуално място в категория 8-10 клас и трето отборно място на Национално състезание по математическа лингвистика, Варна’04;


Татяна Севова, Румяна Йорданова и Елена Александрова – ученички в 11 клас на Математическа гимназия „Баба Тонка”, активни членове в Екоклуб към гимназията с ръководител г-жа Цветанка Тодориева. Трите момичета пред-ставят България на „III Европейски младежки конгрес за водата” в Белгия през март 2003; печелят второ място на XII Нацио-нален конкурс по екология „Сребърна 2004” през юни; участват в пътуващ еколо-гичен семинар във Фран-ция, юли 2004. Фондацията предоставя средства за за-купуването на помощни материали за семинарната презентация във Франция.

ПРОГРАМА “СЕМЕЙСТВОТО НА ДОБРИТЕ ХОРА” - 2 540 лв.

Заплащане на кандидатстудентски курс по математика, такса за I семестър и закупуване на учебници и помагала на Страхил Николов – I курс, специалност „Евро-пеистика”на Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Финансиране на учебна такса за първи семестър на Теодора Димитрова – студентка в I курс на РУ „Ангел Кънчев”, специалност „Между-народни икономически отношения”.
Михаела Георгиева – студентка в I курс на Икономически университет - Вар-на, специалност „Икономика на търговията”. Фондацията заплаща таксите за кандидат-студентски изпити и учебната такса за първи семестър.
Емилия Витанова – студентка в I курс на Национална спортна академия - София, спе-циалност „Физическо възпита-ние”. Емилия има редица учас-тия в различни спортни състеза-ния и други извънучилищни дейности. Фондацията заплаща такса за курс по зимен спорт в рамките на учебната програма.


Финансиране на учебна такса за втори семестър на Ася Парашкевова – студентка в III курс на ВМИ - Плевен.
Камелия Георгиева – ученичка в 10 клас на СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ”. Фондацията закупува учебници и учебни помагала и заплаща таксата й за курс по фотография към Младежки дом - Русе.


Дилян Владимиров – ученик в 10 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов”, паралелка „Изобрази-телно изкуство”. Фондацията финан-сира задължителна учебна практика на Дилян, провеждана в с. Аркутино.
Закупуване на балетни принадлежности на Симона Кожухарова – ученичка в 9 клас на Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов”, паралелка „Класически балет”.
Заплащане на такса за лагер-школа към Фолклорен танцов театър ”Найден Киров” на Денислав и Станислав Пеневи – ученици във втори клас на СОУ „Христо Ботев”, танцьори в танцовия театър.
Закупуване на учебници и учебни помагала на Йоан Златев – ученик в 5 клас на СОУ „Възраждане”; Христомира Христова – ученичка в 7 клас в ОУ „Отец Паисий”; Максим Парашкевов – ученик в 11 клас на СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ”; Николай Борисов – ученик в 12 клас на Професионална гимназия по електротехника „Апостол Арнаудов”; Мария Петкова – ученичка в 4 клас на СОУ „Братя Миладинови”; Ивайло Ангелов - ученик в 9 клас на Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров”; Калин Ангелов – ученик в 8 клас на ОУ „Христо Ботев” - с. Басарбово;
Закупуване на учебници и карта за градски транспорт в рамките на учебната година на Иван Десков – ученик в 8 клас на Математическа гимназия „Баба Тонка”, многократен шампион по източни бойни изкуства “У-шу”; Нина Йорда-нова – ученичка в 11 клас на Професионална гимназия по икономика и управление;

ПРОГРАМА “ПАРТНЬОРСТВО” - 10 389 лв.

Заплащане на годишните такси за школата по лингвистика към Асоциация “Математическа лингвистика” с ръководител Илияна Раева на две от показалите най-високи постижения деца, участници в „Лятна детска академия 2004” - Мария Пенчева – ученичка в 6 клас на Математическа гимназия „Баба Тонка” и Силвена Митева – ученичка в 4 клас на ОУ „Иван Вазов”.
Школа по иконопис - съвмест-ната инициатива на Фондация „Бистра и Галина” и Галерия „Грифон”, започнала предходната година, продължи и през 2004 г. В нея се включиха 18 от най-изявените деца, участници в „Лятна детска академия 2003” в класни стаи „Иконопис” и „Приложни изкуства”. Те посещаваха заниманията без-платно и с осигурени от Фондацията мате-риали, а г-жа Румяна Белчева – директор на Професионална гимназия по икономика и управление предостави зала за безвъзмездно ползване. Художникът от Галерия „Грифон” Десислав Гечев обучаваше малките иконописци на възраст от 12 до 15 г.
Занятията в школата приключиха официално на 24 май с откриване на изложба-базар в галерията, където бяха изложени всички 31 икони, сътворени от децата.
Хотел-Фондация „Бистра и Галина” и Русенски университет „Ангел Кънчев” организираха литературен конкурс по повод 2 юни - ден на Ботев и падналите за свободата на България. Конкурсът бе за написване на есе, импресия или стихотворение на две теми – „На великия са отредени велики изпитания” и „Образите на надеждата или сънища наяве”, а в него взеха участие ученици от 5 до 12 клас, както и студенти от Русе и Силистра. Общо 51 творби бяха подадени за участие. Те бяха оценявани от жури в състав – г-жа Богдана Лазова - главен редактор на в-к „Утро”, д-р Христо Босев - писател и член на УС на Фондацията, г-н Светослав Гиндянов - издател, собственик на печатница „Авангард принт”, проф. д-р по български език и литература Слави Иванов от РУ „Ангел Кънчев” - филиал Силистра, Жана Владимирова – студентка, магистърска степен по български език и литература в РУ „Ангел Кънчев” - филиал Силистра и Алина Гъркова - ученичка в АГ „Гео Милев” - Русе.
Церемонията по награждаване на победителите се състоя на 2 юни в Пантеона на Възрожденците, където ректорът на РУ “Ангел Кънчев” доц. д-р Марко Тодоров връчи присъдените призове и материални награди на обща стойност 350 лв.:
Специална награда – Светлана Ней-кова – 11 клас, Математическа гимназия „Баба Тонка” - Русе
Категория „Ученици 5-8 клас”
Първа награда – не е присъдена
Втора награда – Юлияна Пантелеева – 7 клас, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” - Русе
Трета награда – Кристела Васкова – 6 клас, СОУ „Ю.Гагарин” - Силистра
Категория „Ученици 9-12 клас”
Първа награда – Мартин Дамянов – 11 клас, МГ „Баба Тонка” - Русе
Втора награда – Венелин Тодоров – 11 клас, МГ „Баба Тонка” - Русе
Трета награда – Бистра Димитрова – 11 клас, ЕГ „Пейо Яворов” - Силистра
Поощрителна награда – Антония Маркова – 9 клас, ПГСУАУ – Силистра
Категория „Студенти”
Първа награда – не е присъдена
Втора награда – Нурсес Чакър – РУ „Ангел Кънчев”, филиал Силистра
Трета награда - Ивайло Терзийски - РУ „Ангел Кънчев”, филиал Силистра
Беше присъдена и награда за учител, оказал най-активно методическо ръко-водство, която се връчи на г-жа Анка Спасова от МГ „Баба Тонка” - Русе.
Церемонията беше съпътствана от експозиция на икони, сътворени от децата-участници в годишната школа по иконопис към Фондацията.
Финала на празника бе изпълнението на Литургия от П. И. Чайковски с участието на смесен хор „Дунавски звуци” към Читалище „Ангел Кънчев” - главен художествен ръководител маестро Михаил Ангелов.
Четвъртото поредно издание на “Лятна детска академия 2004” на Хотел-Фондация “Бистра и Галина” бе официално открито на 12 юли 2004г. На церемонията, състояла се в лятната градина на хотела, присъства лично кмета на Русе – г-жа Елеонора Николова, която откри Академията и пожела успех на участниците. За първа година проектът беше подкрепен от Община-Русе, отдел „Култура”, който финансира инициативата в размер на 1500 лв. Знамето на Академията с усмихнатото слънце, символ на детското изкуство бе издигнато от най-изявените участници през 2003 г. - Александра, Иван, Камелия и Детелин.
Интересът към четвъртото издание бе много голям – документи за участие пода-доха над 110 деца, 90% от които бяха с отличен успех в училище. Това направи селекцията особено трудна, а събитието - една истинска Академия на таланти. Вземайки предвид двата основни критерия, а именно отлични учебни резултати и изяви в съответната област, екипът на Фондацията одобри за участие общо 68 деца от всички училища в града на възраст от 11 до 16 години.
Целта на проекта е откриване на таланти чрез предоставяне на възмож-ности за интересни и нестандартни извънкласни занимания. Тази година, инициативата включи провеждане на обучение в шест “класни стаи”, като във всяка от тях с децата работиха изявени творци и специалисти в съответната област:
1. „Приложни изкуства” - дърворезба и рисуване върху глина с ръководител Петър Дойчинов, специалист от Галерия “Грифон”. Място на провеждане – ОУ „Иван Вазов”.
2. „Стъклопис и живопис” с ръководител Десислав Гечев, художник от Галерия “Грифон”. Място на провеждане – ОУ „Иван Вазов”.
3. „Компютърна лингвистика и информатика” с ръководители гл. ас. Илияна Раева и д-р инж. Милко Маринов – преподаватели в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Място на провеждане – РУ „Ангел Кънчев”.
4. „Занимателна психология” с ръководител Магдалена Дакова. Място на провеждане - зала на ул. „Олимпи Панов” №9.
5. „Източни бойни изкуства” - У-шу с преподаватели Мария Неделчева, ръководител на спортен клуб „Калагия”, Таня Цанкова и Иван Десков от клуб „Калагия”. Място на провеждане – Младежки дом, Русе.
6. „Театрална студия” с ръково-дители актьорите Людмила Петрова и Огнян Жеков. Място на провеждане – ОУ „Отец Паисий” и Драматичен театър „Сава Огня-нов”. Заниманията и обучението продължиха 10 дни по 4 часа дневно, с почивка за обяд, осигурен от Фондацията. На тези, които пътуваха за да посещават обучението, бяха предоставении карти за градския транспорт. За пълноценното реализиране на идеите на участниците в класните стаи бяха осигурени всички необходими материали за работа и помощни средства.
Малките художници от класни стаи „Приложни изкуства” и „Стъклопис и живопис” бяха обучавани в различни декоративни техники за изрисуване на глинени съдове и стъклени изделия. На приложниците се предостави възможност и за придобиване на специфични умения по резбоване. Те подредиха изложба със своите произведения, включваща живопис, стъклопис, керамика и дърворезба. Освен това сътвориха и деко-рите, използвани от техните „колеги-артисти” за спектакъла на театралната студия.
В „Компютърна лингвистика и информатика”, участниците изучаваха и решаваха лингвистични задачи - превод на думи, имена на числа, кодиране, изработване на визитки, превод на изречения, измисляха свои собствени задачи. В часовете по информатика изучаваха и работиха с Word 97, Power Point, Internet. За демонстрация на наученото, те направиха своя обща мултимедийна презентация.
Децата от курса по “У-шу” се посве-тиха на основния стил в У-шу – “Чан чуан” – базови упражнения за овладяване на тялото, гъвкавост, координация. Тренираха основни техники на У-шу – позиции и движения на ръце, крака, тяло и свързване на елементите в движения. Участниците се запознаха с философията и майсторите на У-шу, с терми-ни на китайски език, с правилата за поведе-ние – дисциплина, етика, взаимоотношения.
Любителите на психологията бяха обучавани в методите на автопсихотренинга – себепознание, себеконтрол, самоусъвър-шенстване. В класна стая “Занимателна психология” те придобиха умения да задават конструктивни въпроси, да правят интервюта и да ги анализират, да стимулират вътрешните си интелектуални и творчески ресурси, да общуват ефективно. Усвоените знания те демонстрираха пред всички участници във финалния гала-концерт на Академията.
Малките актьори надникнаха в тайните на актьорското майсторство и пред-ставиха своя театрална композиция по детски приказки „Вълшебният ключ”, която успяха да научат и изнесат представление само за краткото време от 8 дни.
Освен ежедневните занятия по интере-си, в програмата на Академията бяха вклю-чени и беседи. Тематики, запознаващи със същността на наркотичните вещества, зло-употребата с тях и методите за превенция събудиха интереса на участниците. Лекциите се водиха от Любомира Любенова от Об-щински превантивно-информационен център с ръководител Ваня Динева.
На 16 юли всички малки творци, заедно със своите преподаватели проведоха пътуваща сесия на Академията до гр. Трявна, където посетиха Националния музей на дърворезбата – „Даскаловата къща”, къщата на Петко и Пенчо Славейкови и Националния музей на българската икона, а след това проведоха занимания на открито. Домакин на “зелените класни стаи” бе чудесният хотел “Сезони” с управител Мариана Николова.
Изкуство и наука се срещнаха на финала на четвъртото поредно издание на “Лятна детска академия 2004”. Мулти-медиен спектакъл се представи на сцената на Драматичен театър „Сава Огнянов” на 23 юли. Красиви чаши и свещници посрещнаха на входа на Доходното здание русенци, които дойдоха на представлението. Произведе-нията на изкуството бяха излезли изпод ръцете на участниците в класната стая по стъклопис. Рисунки, глинени творби и дърво-резба показаха малките художници изуча-вали живопис и рисуване върху глина. По-късно от тях бе оформена изложба-базар в Галерия „Грифон”. Информатиците предста-виха наученото чрез презентация, която бяха изработили сами на Power Point. Облечени в традиционните кимона, у-шуистите напра-виха ефектна демонстрация на различни форми, представяйки индивидуални и групови техники. Малките психолози взеха интервюта с участниците от другите „класни стаи”, които анализираха пред публиката. Актьорите закриха празничното събитие, представяйки драматизацията „Вълшебният ключ”, бурно аплодиран от всички присъстващи. Огромна десеткилограмова торта, предоставена от клуб “Лазарета” събра в края на празника децата от всички класни стаи. По традиция тя бе разрязана от най-младите преподаватели през тази година- Иван Десков и Таня Цанкова.
Екипът на Хотел-Фондация “Бистра и Галина” изказва най-искрена благодарност на всички, които подкрепиха проекта и помогнаха за неговото успешно реализиране, а именно: Община - Русе, отдел „Култура”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Отец Паисий”, Младежки дом - Русе, които ежегодно предоставят свои зали за безвъзмездно ползване, както и на всички преподаватели и доброволци, които участват в подготовката и реализацията на Академията без заплащане.
На 6 август Хотел-фондация „Бистра и Галина” откри благотворителна изложба-базар с 50 произведения на децата, участници в “Лятна детска академия 2004”. Творбите бяха изложени в галерия „Грифон”. Стъклени чаши, изрисувани с витражни бои, керамични съдове и фигури на животни, както и живописни творби представят двусед-мичната работа на двадесетте млади при-ложници. Те са работили с графика Деси-слав Гечев и скулптора Петър Дойчинов като наред с украсата на съдовете са пре-творили сюжети от света на фантас-тиката върху платно. Художниците спо-делиха, че са работили във весела атмос-фера, имало е много интересни идеи, а Фонда-цията е осигурила всички необходими материали за работа. Галерия “Грифон” под-готви за трета поредна година материалите за работата на участниците в Академията.
Събраната сума от продажбата на произведенията възлиза на 192 лв. и ще бъде използвана за организиране на курсове по изобразително изкуство и през следващата година.
За първи път през тази година Хотел-Фондация „Бистра и Галина” успя да организира безплатен летен лагер за деца в неравностойно социално положение от гр. Русе. Идеята съществуваше отдавна, но не бе намерен подходящ финансов спомо-ществовател на събитието. Най-после проек-тът бе финансиран от немската шивашка фирма Jes Fashion Schnur GmbH - Клайн-остхайм, Германия, собственост на г-н Маркус Фет чрез неоценимото съдействие на г-жа Магдалена Стоянова, собственик на русенската фирма ЕТ „Магик”.
Лагерът се проведе в периода 26-31 август 2004 г. в планинския град Клисура. В него участваха общо 28 деца, избрани с помощта на социални работници. Фондацията осигури транспорта, храната, нощувките, както и всичко необходимо за една весела ваканция.
На път за постоянния лагерен бивак, автобусът с шумната детска група премина през Плевен, където всички с интерес разгле-даха Военно-историческия музей ”Панора-ма”, параклис-мавзолей „Св. Георги Победо-носец” и къща-музей „Цар Освободител Александър II”.
Вторият ден беше изцяло посветен на неповторимия възрожденски град Ко-привщица. Децата се потопиха в атмосфе-рата на българския бит и революционен дух, посещавайки родните къщи на Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Димчо Дебелянов, Любен Каравелов, както и битовите Ослекова и Лютова къщи.
На следващия ден дойде ред на други забележителности в подбалканския район. В Карлово и Калофер лагерниците разгледаха къщата-музей на Васил Левски, националния музей „Христо Ботев”, седнаха на оригиналните чинове в ”Даскал Ботевото училище”. В Сопот обект на внимание бе родната къща на патриарха на българската литература Иван Вазов, а в Клисура – Историческия музей и „Павурджиевата къща”, където русенчетата видяха запазена в автентичния си вид розоварна. Навсякъде на децата бяха изнесени беседи.
Вечерите в планинското градче преми-наваха в общи забавни игри, в които се включ-ваха лагерници и ръководители - от състеза-ние за „Най-добър костюм” до „Най-ефектна прическа”, викторини с въпроси, включващи факти от посетените исторически места, лагерни огньове.
На път към къщи групата посети На-ционалния парк-музей „Шипка” и Храм-паметника „Рождество Христово”. След завръщането си в Русе и по идея на доволните участници в лагера се проведе тяхна среща в лятната градина на хотел “Бистра и Гали-на”, на която те подариха на г-н Бърдаров и спонсорите собственоръчно изработени сувенири и картини.
Екипът на фондацията изказва сърдечна благодарност на всички учители, социални работници, лагерният лекар д-р Хр. Босев и собственикът на транспортна фирма “Ангел Ангелов” за неоценимата им помощ при реализацията на ваканцията на колела.


Проект на Училищна асоциация за глобално образование „СЕЙДЖ” – „Училища на 21 век без насилие” – обучение на учители и ръководители на дискусионни клубове за създаване на училищ-ни проекти за предотвратяване на насилието. Като партньор в проек-та, Фондацията финансира издава-нето на Европейска харта за нена-силие в училище, която да бъде разпространена в учебните заведения.
Идеята за създаване и оборудване на „Кухня за зани-мателна терапия по готвар-ство за деца и младежи със специални нужди” на Фондация „Бистра и Галина” бе споделена от Ротари клуб - Русе. Общата концепцията бе представена пред Ротари клуб - Ридеркерк, Холандия, където получи одобрение и така бе решено клубовете да кандидатстват пред Фондация „Ротари Интернешънъл”, Еванстън, САЩ за финан-сиране по програмата й „Matching grant”. Условията на „Ротари Интернешънъл” изискват най-малко два Ротари клуба да участват съвместно в даден проект, както с ангажименти за неговото изпълнение, така и с финансово участие. От името на Русенският клуб г-н Страшимир Бърдаров внесе 382 щатски долара, а Ротари клуб - Ридеркерк, Холандия – 5 000 евро, за което дължим специална благодарност на неговия председател г-н Кор Дюермаер. Разработката канди-датства по програмата и получи допълнителна подкрепа от “Фондация Ротари” в размер на 3 032 долара. Така общата сума за изпълнение на инициативата стана 15 034 лв.


С практическата реализация на кухнята се зае Фондация „Бистра и Галина”, която покани за свой партньор Русенската католическа организация „Каритас”, с която ни свързва дългогодишно успешно сърудничество. База, където да се разположи оборудвнето, стана Дневен център „Милосърдие” - Каритас. Двете нестопански организации се заеха с основния ремонт на избраното помещение, с неговото обза-веждане и оборудване с всички необходими за целта уреди. Бяха закупени готварска печка, хладилник с фризер, микровълнова печка, пералня, аспиратор, телевизор, видео, компютър, кухненски шкафове и плот, гардероби. Успоредно с това екипът на Дневният център се ангажира с избора на младежите със специални нужди, които да участват в терапията. Всички те бяха подбрани след провеждане на анкети с тях и семействата им и след извършени индивидуални прегледи и консултации от медицинските специалисти на Центъра – психотерапевт, кинезитерапевт, логопед.
“Кухнята за занимателна терапия по готварство” бе официално открита на 31 май 2004 г. в присъствието на прези-дента на Ротари клуб - Русе г-н Владимир Витков, директорът на „Каритас” г-н Стефан Марков, пред-ставители на Фондацията, гости, журналисти, роди-тели. Лично отец Валтер Горра от католическата църква „Свети Павел от Кръста” освети новообзаведените зали и пожела успех на всички участници.


В групата се включиха 12 деца и младежи със специални нужди на възраст от 12 до 30 години, разделени в две групи според възрастта и уврежданията им. Трудовата терапия включва: планиране на храната, пазаруване, готвене, сервиране и почистване на кухня, запознаване със спомагателни инструменти и уреди за осигуряване на безопасно приготвяне на храна. Целта е подобряване уменията на младежите да се справят сами при извършването на всекидневни дейности, както и укрепване на тяхното физическо и психическо състояние. Чрез ангажиране с полезни ежедневни дейности им се помага да се интегрират в обществото. Младите хора получават знания как да си служат с пари, да пазару-ват, да стигнат до магази-на и да общуват.
Целогодишната издръжка на изградената база се поема от Русенската католическа организация „Каритас”.


Специализиран кабинет за диагностика и рехабилитация на дисфагии. Като продължение на проекта „Кухня за занимателна терапия по готварство”, екипите на Фондация „Бистра и Галина” и Русенската католическа организация „Каритас” отново решиха да обединят усилията си в помощ на децата със специални нужди от Русе и региона. Направеното проучване показа, че в града има немалък брой деца, страдащи от дисфагии, чийто роди-тели се опитват сами да се справят с болестта, тъй като няма спе-циализирано място, където да потърсят помощ. Болните от дисфагии изпитват сериозни затруднения при преглъщане, дъвчене и хранене и за тях трябват непрекъснати грижи на квалифициран възрастен човек. До момента, в Русе нямаше кабинет, където специалисти да провеждат консултации и лечение на децата, както и обучение на родителите им по този специфичен проблем. Именно това беше при-чината двете нестопан-ски организации да се заемат със създаването на такъв единствен по рода си за града кабинет. Екипът на Дневен център „Милосърдие” - Каритас проведе множество анкети с болните деца и техните семейства за проучване на статуса и конкретните потреб-ности. Фондацията заплати изработката на специализирано оборудване, направено по поръчка за кабинета – маса с повдигащ се плот и медицински шкаф с витрини, а „Каритас” - съответните уреди за работа. Терапията, която квалифицираният логопед от Центъра прилага на болните деца включва основни процедури като топлинна индикация с апликатор, криотерапия, стимулация с електрическа четка, работа с ортодонтски душ.


Кабинетът започна работа на 24 ноем-ври 2004г. в Дневен център „Милосърдие” - Каритас. Благодарение на неговите услуги досега е решен болезненият проблем на повече от 10 деца с гълтателни проблеми на възраст от 7 до 14 години. Ценността на придобивката за града ни според логопеда г-жа Алис Муртезова, е че ще може да се извършва ранна диагностика на болестта и ще се предлага ефективна професионална помощ навреме и на място, тъй като е доказано, че след 14-годишна възраст дисфагията е нелечима.


В края на ноември Хотел-Фондация “Бистра и Галина” стартира традиционната си вече благотворителна инициатива „Коледа 2005”. Акцията бе проведена под мотото “За да грейне още една детска усмивка” и включи продажба на Коледни и Новогодишни поздравителни картички с благотворителна цел. Общата набрана сума за тази година възлиза на 6350 лв., с което бе надминат резултата, постигнат през 2004. Събраните средства ще бъдат разпределени по двете основни за Фондацията програми – “Талантливите деца на Русе” и “Семейството на добрите хора” и по-конкретно за реализация на проекта „Лятна детска академия 2005”. Увеличението на сумата ще даде възможност да се направи поне още една “класна стая” за млади таланти. Идеята е да се отвори през лятото “Работилница на дядо Коледа”, която да затвори цикъла на творческия процес за следващата кампания. Чрез картичките посланието за още една детска усмивка е стигнало в над 6 500 офиси, домове и институции. На най-голям успех се радва картичката по проект на завършилата Художествената академия - София Ирина Пенева (дългогодишен стипендиант на Фондацията). “Новогодишно глухарче” на Ирина е отпечатано в три последователни тиража, поради огромното търсене. Вариантът с джуджетата, които пожелават “Весела Коледа” на различни езици също е хит на кампанията, защото много фирми са я изпращали на свои контрагенти в чужбина. Така “усмихнатото послание” на Фондацията излезе извън границите на България.
На официална церемония екипът ни благодари на всички фирми, организации и доброволци, които закупиха честитки или подкрепиха благотворителната акция, както и цялостната дейност на Фондацията. Бяха връчени грамоти и подаръци на най-активните добро-волци-стипендианти - Силвена Митева – ученичка в 4 клас на ОУ „Иван Вазов” и Камелия Георгиева – ученичка в 11 клас на СОУЕЕ „Констан-тин-Кирил Философ” за разпространени общо над 200 коледни картички. “Изисква се благородна душа и да обичаш истински децата! Благодаря Ви! Сърцето ми се стопля като си представя многобройните детски усмивки...” - каза Камелия при получаването на подаръците.

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА - 5 726 лв.

Вече по традиция от 25 до 30 март, Хотел-Фондация “Бистра и Галина” бе домакин на 11 от изявените български и чуждестранни солисти-участници в Международния фестивал “Мартенски музикални дни”.
През май 2002 г. Фондация “Бистра и Галина” подпомогна отпечатването на книгата “Градителите на Русе – Врата на Европа” с автор Росица Златкова. Албумът обхваща 300 русенски къщи и сгради, пред-ставени с цветен снимков материал и история на фамилиите, живели в тях. Съдържанието е разположено на 64 пълноцветни страници с над 260 фотоса във варианти на български и английски език. При излизането на “Гради-телите...”, Фондацията обяви основаването на Фонд за конкурсна годишна стипен-дия по архитектура за студент от Русе, с 2 лв. от коричната цена на всяка продадена книга. Екипът ни се зае с разпространението на част от изданието и през 2004 г. във Фонда вече има набрана сума за осигуряване на стипендията. В конкурса са поканени да кандидатстват всички, които отговарят на следните условия:
- да са български граждани;
- да са получили средното си образо-вание в Русе;
- да са завършили първи курс във Висше учебно заведение, специалност “Архитектура”;
- да имат успех от предходната година не по-нисък от 5.00;
- да са записали учебната година, за която се отпуска финансирането;
- да не са по-възрастни от 28 години.
За стипендията подадоха документи 5 студенти, отговарящи на изискванията. Според предварително изра-ботения регламент, бе сфор-мирана комисия за разглеждане на кандидатурите в състав: арх. Орлин Неделчев - председател на Съюз на архитектите - Русе, Николай Ненов - Директор „Регионален исторически музей”, автора на книгата - Росица Златкова, както и двама представители на Фондацията.


Стипендията за 2004 г. бе присъдена на Светла Веселинова Григорова – студентка в III курс на Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Архитектура”. Тя се отпуска за една учебна година и е в размер на 75 лв. месечно.
За да могат 150 деца да излязат на сцената като оперетни артисти, наред с всички учители и родители, своя финансов принос даде и предсе-дателят на Фондацията г-н Страшимир Бърдаров. На 28 април в зала “Фил-хармония” русенци видяха първата детска оперета “Приятел в нужда се поз-нава” (музика, текст и хо-реография - Росица Добре-ва), в която участват малчугани от български, турски, ромски и арменски етноси.
Подпомагане участието на детски състав на Хор “Дунавски вълни” при Общински детски център за култура и изкуство с диригент г-н Свилен Димитров в 7 Международен хоров фестивал, Южен Тирол, Италия, 23-27 юни 2004. Фондацията реши финансовия проблем на 5 деца-хористи от сопрановата партия, за да може хорът в пълноценен състав да участва в престижното международно събитие.
Предоставяне на наградния фонд от купи и медали за Национален турнир по шахмат за юноши и девойки, купа „Пристис”, Русе, 8-10 юли, организиран от Шахматен клуб „Пристис”.
Финансиране участието на 5 деца от девически състав на Хор „Дунавски вълни” към Общински детски център за култура и изкуство с главен художествен ръководител и диригент г-жа Весела Тодо-рова в Международен хоров конкурс в Кантонигрос, Испания, 15-18 юли 2004, където хорът спечели трета награда.
Осигуряване на голямата награда за Конкурс за млади изпълнители “Северно сияние”, организиран от Студио “Естрада” към Общински детски център за култура и изкуство - Русе с ръководител г-н Вили Икономов.
Фолклорен ансамбъл „Русчук-лийче” към Общински детски център за култура и изкуство с художествени ръко-водители Нели Гарва-лова и Венцислав Неделчев вече ще представя по-атрак-тивно най-новите си танци след като спечели проект към “Отворена програма” на Фондацията за изработване на нови рекламни материали.


Читалище „Просвета”-с. Табач-ка - новогодишна забава за осемте малчу-гани, жители на селото с подкрепата на Хо-тел-фондация “Бистра и Галина”. Шестте момчета получиха лъкове и мечове, а двете малки дами се радваха на красиви нови кукли.