Kандидастване на проекти – процедура

 

Фондация “Бистра и Галина” се управлява от Управителен съвет, който заседава на всеки три месеца за разглеждане на подадените проекти. Резултатите се съобщават от координаторите по телефона или писмено.

I. Документите се подават лично от кандидата на адрес:


гр. Русе, ул. “Аспарух” №8,
Фондация “Бистра и Галина”
Координатори - Велина Цекова и Юлка Йорданова
тел. 082/823344
e-mail: bghotel@rousse.net

II. Пакетът документи включва:


1. Автобиография на кандидата/организацията
(подробна семейна и творческа автобиография; служебни бележки за доходите и съответните удостоверяващи документи; посочване на организациите, от които кандидатът е подпомаган или в момента е стипендиант; пълен адрес и телефон за връзка);


2. Описание на проекта (за какво кандидатствате?)


3. Цел на проекта, конкретни дейности, които кандидатът ще извършва и очаквани резултати от реализацията му;


4. Принос на проекта за Фондацията (съгласие на кандидата за участие в благотворителни акции и съвместни инициативи на Фондацията);


5. Подробен бюджет на проекта по пера и размер на исканите от Фондацията средства. Посочване на други финансиращи организации /ако има такива/;


6. Препоръки от трима специалисти в дадената област.

III. Провеждане на интервю с кандидата;


IV. Проучване от страна на Фондацията и разглеждане на проекта от Управителния съвет;


V. Отпускане на средства и подписване на договор;


VI. Представяне на пълен програмен и финансов отчет за изразходването на отпуснатите от Фондацията средства, както и необходимите документи и фактически данни за постигнатите резултати