УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ФОНДАЦИЯ С ЧАСТНА ПОЛЗА

Русенският окръжен съд удостоверява, че на основание чл.33 и сл. от ЗЮЛНЦ с решение № 320 от 19.02.2002г. вписва в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 386, том 7, стр. 29 по ф.д. № 1230/1998г., ЕФН 1798012302 Фондация с наименование “Бистра и Галина”.
Цел, средства, предмет на дейност: създаване на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на творческото и градивно начало у човека. Съдействие за по-нататъшното развитие на духовното и културно общуване между хората; да подпомага образованието, професионал-ното обучение и творческо развитие на талантливи социално слаби деца и способни млади хора от гр. Русе; да подобрява условията на живот, образование и възпитание на деца - естествени и социални сираци; да популяри-зира и работи за опазването на културното наследство на гр. Русе.
Фондацията се създава за неопределен срок и ще осъществява дейност в частна полза. Имуществото на фондацията се състои от първоначално дарение на учредител в размер на 2000 лв., и 1000 щатски долара, приходи получени от печалбата на хотел “Бистра и Галина”, дарения, завещания и др. Органи на управление: УС и Председател. УС се състои от 7 члена избрани за срок от 3 г. Фондацията се представлява от председателя или от изрично упълномо-щено от него лице. Председа-тел на УС - г-н Страшимир Христов Бърдаров.
От август 2001 г. Фондацията има нов офис и приемна в хотелски комплекс “Бистра и Галина”
Русе 7000
ул. “Хан Аспарух” 8
тел.: ++359 82 234 371, 823 344
e-mail: bghotel@rousse.net
Интернет страница: bgfound.hit.bg